Algemene voorwaarden

 

 

Praktijk Zyra is opgericht door D.J. Mallekote en gevestigd te Kapelle.

De algemene voorwaarden van Praktijk Zyra zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder inschrijvingsnummer 71814647.  Praktijk Zyra vooronderstelt bekendheid met de Algemene Voorwaarden wanneer u met Praktijk Zyra een samenwerking aangaat.

 

 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden (Algemene Voorwaarden) en de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Praktijk Zyra worden de volgende definities gehanteerd:

Opdrachtnemer: Praktijk Zyra, met beperkte aansprakelijkheid, die in haar uiting refereert aan deze Algemene Voorwaarden

Opdrachtgever: De wederpartij bij de overeenkomst, te weten de cliënt/cursist

Cursist: deelnemer aan een consult/coaching/cursus/workshop.

 

2 Tot stand komen van de overeenkomst

Opdrachtgever kan zich schriftelijk, mondeling, via e-mail en/of via internet aanmelden voor een consult, coaching, cursus, workshop of andere activiteit.

Door zich aan te melden accepteert Opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

3 Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de Opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

 

4. Tarieven

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Opdrachtnemer. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van Praktijk Zyra is hoog BTW-tarief verschuldigd. Prijs voor een consult, coaching, cursus of workshop is inclusief kosten voor gebruik materiaal, eventueel gebruik van hulpmiddelen en lesruimte.

 

5. Betalingsvoorwaarden

Voor betaling van een consult ontvangt de Opdrachtgever een factuur. Deze dient contant of binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaalt, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de Opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

Betaling van een cursus/workshop dient vooraf te geschieden. Hiertoe ontvangt Opdrachtgever een factuur.

Bij alle diensten en/of goederen die Praktijk Zyra levert kan na afloop van het consult geen geld worden teruggevraagd.

 

6. Verhindering deelname

Opdrachtgever heeft tot 24 uur voor aanvang van het consult de mogelijkheid om een afspraak te verzetten, te wijzigen of te annuleren. Indien men op de dag van de afspraak niet aanwezig is, wordt de factuur opgesteld en is men tot betaling verplicht.

Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na opgave de tijd om kosteloos de opdracht voor het volgen van een cursus te annuleren. Dit dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren. De datum van het poststempel is bepalend voor de aanzeg datum. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever van een cursus is niet mogelijk.

In geval de Opdrachtgever (of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer) na aanvang van de cursus de deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, is de Opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding.

 

7. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

8. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer  is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer heeft genomen. Opdrachtgever is te alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna.

Indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product, cursus of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Hiervoor dient de originele factuur te worden overlegd.

Aan de teksten op de website van Opdrachtnemer  en alle door Praktijk Zyra beheerde websites, kunnen geen rechten worden ontleend. Constateert u onvolledigheden en/of fouten, dan stel ik het op prijs dat u deze meldt via e-mail.

Het is mogelijk dat Opdrachtnemer op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat er ervan kan worden gemaakt.

 

9. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie door beide partijen worden opgelost.

In tweede instantie zal door de bevoegde rechter, dan wel door het gerechtshof te ’s-Gravenhage, uitspraak worden gedaan, tenzij bepalingen van dwingend recht anders doen besluiten.

Eventuele kosten voor proces en advocaat zijn voor rekening van cliënt/coachee.

 

10.Vertrouwelijke informatie

 

Alle informatie die tijdens de consulten besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de Opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten. In geval van dreigend gevaar voor opdrachtgever, Opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt Opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijk informatie aan derden te verstrekken, kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van Opdrachtnemer eisen.

 

 

11. Massage

In sommige gevallen is het onverstandig om voluit te masseren (contra-indicaties). Afhankelijk van de aandoening zijn sommige massagehandelingen toch mogelijk, of zelfs heilzaam. Zie de nuanceringen die hieronder zijn genoteerd.

– Plaatselijke infecties (niet alleen van de huid maar ook van bijvoorbeeld gewrichten) – geen massage waar de infectie is i.v.m. mogelijk uitbreiden – wel de geneeskracht van hand voorzichtig gebruiken door kleding of verband heen; lichaamsdelen die niet bij de ontsteking in de buurt zijn, met lichte strijkingen masseren.

– Geen massage op besmettelijke huidaandoeningen (zoals herpes).

– Vormen van huiduitslag (zoals acne, eczeem, warmte-uitslag, steenpuisten) – geen massage over de uitslag – wel de geneeskracht van d.m.v. hand voorzichtig gebruiken door kleding heen; aangrenzende delen die schoon zijn masseren om afvalstoffen uit het weefsel af te voeren.

– Zwellingen (en andere uitstulpingen) – geen massage op de gezwollen gebieden – wel de geneeskracht van hand voorzichtig gebruiken; als de zwelling zich op enige afstand van het hart bevindt, in het tussengelegen gebied naar het hart toe werken om afvalstoffen uit het weefsel af te voeren – als een arts een diagnose heeft gesteld die inhoudt dat massage is geïndiceerd, wordt deze behandeling gewoonlijk door een fysiotherapeut gedaan.

– Bloeduitstortingen – geen massage op een bloeduitstorting – wel om de plek heen werken om het bloed te verspreiden, en ook in dit geval naar het hart toe werken.

– Lichte cardiovasculaire aandoeningen (zoals spataderen) – geen massage op de spatader, en masseer er ook niet naartoe – wel de geneeskracht van hand gebruiken, het been omhoog leggen en boven de spatader lichte strijkingen maken naar het hart toe; eventueel ook met lichte bewegingen aan weerszijden van de spatader omhoog masseren (dit kan de pijn verlichten).

– Ernstige cardiovasculaire aandoeningen (zoals trombose en aderontsteking) – geen massage bij klanten met een dergelijke aandoening, wat inhoudt dat er bloedstolsels zijn; massage zou die kunnen losmaken – wel de geneeskracht van hand voorzichtig gebruiken.

– Botbreuken – geen massage als een bot is gebroken of er vermoeden van botbreuk bestaat; roep medische hulp in – wel de geneeskracht van handen voorzichtig gebruiken, en troostende aanrakingen op andere lichaamsdelen toepassen; in een later stadium kan een arts eventueel voorschrijven om te masseren zoals bij een verrekking/verstuiking.

– Grote kneuzingen – zie Botbreuken.

– Geen massage indien uw wonden en recente littekens heeft.

– Genezen littekens (dat wil zeggen: de hechtingen zijn minstens vier dagen verwijderd) – het wegtrekken van het litteken kan positief worden beïnvloed door dagelijks voorzichtig masseren met een helende crème of gel (bijvoorbeeld op basis van calendula); het is niet ongewoon om hier twee jaar mee door te gaan.

– Griep of koorts – geen massage bij iemand met koorts – wel de geneeskracht van hand gebruiken; de huid is bij koorts vaak heel gevoelig; strelen of vasthouden kan verlichting bieden.

– Geen massage wanneer jij oververmoeidheid bent. Jij dient uitgerust te zijn om een massage te ontvangen.

– Zwangerschap, kanker, verhoogde bloeddruk, osteoporose, diabetes, astma – nadere informatie ontbreekt momenteel.

– Geen massage indien jij kort voor de sessie alcohol en/of drugs genuttigd hebt.

– Geen van de aangeboden massages is van erotische aard.

 

 12. Privacystatement

 

Dit is  de Privacystatement van Praktijk Zyra - Jantien Mallekote, gevestigd te Kapelle.

Praktijk Zyra - Jantien Mallekote respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Praktijk Zyra - Jantien Mallekote uw gegevens overeenkomstig deze Privacystatement gebruikt.